Hidrografie

Condiţiile fizico-geografice şi geologice duc la formarea şi re-gimul surselor de apă.Scurgerea de suprafaţă, dar şi cea subterană este influenţată în principal de condiţiile climatice la care se adaugă şi alţi factori,cum ar fi : relieful, solul cu scoarţa de alterare, structura geolo-gică, vegetaţia şi activităţile antropice. Dintre factorii climatici,preci-pitaţiile sunt cele care asigură posibilitatea completării resurselor de apă.Cornereva se încadrează zonei cu umiditate variabilă,caracterizată printr-un mare număr de ani cu umiditate ridicată care alternează cu ani cu umiditate scăzută.

Morfologia reliefului impune divergenţa hidrografiei în zonele interfluviale,iar în zonele de vale starea de convergenţă.De asemenea, formele de relief prin configuraţia lor,prin felul cum sunt expuşi ver-sanţii influenţează şi modul de dispunere a zăpezii,ca sursă de alimen-tare a apelor curgătoare şi subterane. Tot în funcţie de configuraţia reliefului depinde şi direcţia de curgere a apelor curgătoare.Pe terito-riul comunei Cornereva se află înşeuarea Furca Obiţii de unde cea mai mare parte a apelor de pe teritoriul Cornerevei se îndreaptă spre sud.O mică parte a apelor curgătoare se îndreaptă spre nord,de unde împre-ună cu Râul Rece (Hidegul) se varsă mai departe în Timiş.

Vegetaţia, prin zonarea sa în cadrul localităţii influenţează rezis-tenţa solului la eroziune, dar înlesneşte şi infiltraţia apei din precipita-ţii şi, prin urmare, îmbogăţirea apelor subterane, menţinerea umidităţii în sol,atenuarea viiturilor,etc. Solul reprezintă stratul superficial al mediului unde se formează scurgerea superficială şi joacă,ca şi vegeta-ţia, rol de intermediar între factorii climatici şi scurgere.

 

APELE DE SUPRAFAŢĂ

Cornereva este brăzdată de o reţea densă de cursuri de apă,ce a-coperă o suprafaţă de 24,20 ha. În marea lor majoritate aceste cursuri de apă îşi au originea în unităţile montane de pe teritoriul comunei şi îşi îndreaptă cursul spre sud. Râurile se alimentează cu apă din apele subterane (izvoare) precum şi din precipitaţii (ploi,topirea zăpezilor). Scurgerea medie lunară cea mai ridicată din timpul anului are loc în luna aprilie, atât datorită ploilor cât şi topirii zăpezilor. Vara, unele pâ-râuri seacă datorită infiltraţiilor precum şi deficitului de umiditate.

Cea mai importantă apă curgătoare şi al cărei bazin hidrografic se află aproape în întregime pe teritoriul comunei Cornereva, este râul Bela Reca (Râul Alb).Suprafaţa totală a bazinului său hidrografic în-sumează 706 km².Lungimea sa totală este de 35 km.

Acest râu izvorăşte pe teritoriul comunei Cornereva în zona satu-lui Arsuri, între Cleanţul Preluchii (1130 m) şi Vârful Cozia (1450 m) din Munţii Cernei. El străbate roci cu durităţi diferite, drept urmare valea sa prezintă lărgiri şi strâmtări. În bazinetul Cornereva, el primeş-te majoritatea afluenţilor,din care amintim : Hora Mare, Hora Mică, Bojia, Zbegul, Letnicica, pe partea dreaptă, apoi Cozia pe partea stân-gă, iar în centrul comunei primeşte cel mai important afluent al său, tot pe partea stângă, Ranica. În aval de centrul comunei şi de satul Bogâltin valea râului Bela Reca devine îngustă şi adâncă, aceasta lăr-gindu-se din nou în Depresiunea Mehadia. În estul comunei Cornereva curge râul Cerna, ce formează hotarul natural dintre comuna Cornere-va şi judeţul Mehedinţi. De pe versantul estic al culmii principale a Munţilor Cernei, râul Cerna primeşte apele mai multor afluenţi ce-şi au izvoarele pe teritoriul comunei Cornereva şi dintre care cei mai im-portanţi sunt : Craiova, Olanul, Olănelul.

Energia apelor curgătoare este folosită parţial pentru utilizări hi-dromecanice, forme tradiţionale existente din trecutul îndepărtat,cum ar fi morile de apă sau de dată mai recentă –joagărele (fierăstraie hi-dromecanice). În prezent acestea sunt utilizate tot mai rar.

APELE SUBTERANE

Apele subterane cuprind apele freatice şi apele de adâncime,nu-mite şi ape captive.Apele freatice se află în primele orizonturi ale scoarţei terestre având un schimb redus de apă cu atmosfera şi hidro-sfera, iar cele de adâncime se prezintă sub formă de strate acvifere izo-late prin orizonturi impermeabile.

Apa freatică pe teritoriul comunei Cornereva se găseşte la adân-cimi variabile de la 1 m, pe marginea pârâurilor,până la 18-20 m adân-cime în funcţie de formele şi micro-formele de relief. Apa freatică este folosită de către populaţie ca sursă de apă potabilă.